Search

KONKURS WOJEWÓDZKI - „PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE?”

REGULAMIN  KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO

pod hasłem „PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE?”

Organizator:

• Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 

Współorganizatorzy:

• Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

• Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy w Poznaniu.

Adresaci konkursu:

• uczniowie klas V szkół podstawowych

1. Ramy czasowe:

• 17 lutego 2014r.ogłoszenie konkursu,

• do 31 marca 2014r.zakończenie i podsumowanie konkursu na etapie szkolnym, przesłanie zwycięskiej pracy ze szkoły do odpowiedniej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

• do 28 kwietnia 2014r. zakończenie i podsumowanie konkursu na etapie powiatowym, przesłanie zwycięskiej pracy z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Poznaniu, 

• 12 maja 2014r.rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego,

• 30 maja 2014r.uroczystość finałowa w Poznaniu  

2.Cele 

• promowanie mody na niepalenie wśród uczniów szkół podstawowych:

„Nie palę, jestem cool!”,

„Nie palę, jestem wolny!”,

„Palenie jest szkodliwe!”,

„Palenie powoduje poważne choroby!”, 

• uświadomienie uczniom negatywnych skutków palenia tytoniu.

3.Zakres tematyczny:

Zaprojektowanie graffiti:

Graffiti jest to ogół różnorodnych elementów wizualnych np. rysunków, obrazów, podpisów, które umieszczone są w przestrzeni publicznej (ściany budynków, mury) lub prywatnej. Istnieje wiele odmiennych rodzajów i technik ich wykonywania spośród których najpopularniejsze jest malowanie tzw. „z ręki” za pomocą farb lub przy użyciu szablonów. Najczęściej do wykonania graffiti używa się farb w aerozolu.

4.Zadanie dla uczestników konkursu:

• zaprojektowaniu i wykonaniu graffiti związanego tematycznie z pozytywnymi aspektami niepalenia lub negatywnymi skutkami palenia tytoniu,

• wyrażanie własnych przemyśleń i spostrzeżeń w formie graficznej na temat pozytywnych aspektów niepalenia tytoniu i negatywnych aspektów palenia,

• praca powinna być wykonana w kolorze przy użyciu farb, kredek, flamastrów i in.,  

• pracę należy wykonać ręcznie, bez użycia techniki komputerowej, 

• format pracy -   A3. 

5.Konkurs składa się z 4 etapów: klasowego, szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego

Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów:

• z etapu klasowego do szkolnego: I miejsce w etapie klasowym,  

• z etapu szkolnego do powiatowego: I miejsce w etapie szkolnym,

• z etapu powiatowego do wojewódzkiego: I miejsce w etapie powiatowym.

6.  Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej

a) ocenie podlegać będzie:

• zgodność z regulaminem,

• czytelność przekazu,

• pomysłowość,

• estetyka wykonania pracy.

b) skład komisji konkursowej:

• etap szkolny: nauczyciel plastyki, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel medycyny szkolnej i in.,

• etap powiatowy: pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, plastyk, przedstawiciel samorządu lokalnego i in.,

• etap wojewódzki: pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Onkologii,  przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej - Oddziału Terenowego w Poznaniu, plastyk.

7. Zasady nagradzania - liczba laureatów:

• etap szkolny – I, II, III miejsce,

• etap powiatowy – I, II, III miejsce,

• etap wojewódzki – I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia.

8. Rodzaj nagród:

- nagrody rzeczowe.

9. Pozostałe ustalenia:

Sposób przekazywania prac konkursowych do kolejnych etapów - praca powinna być opatrzona godłem/hasłem umieszczonym na drugiej stronie pracy i na kopercie; w zamkniętej kopercie należy podać dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, telefon, informację o zrzeczeniu się praw autorskich oraz zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia na udział w konkursie (załącznik nr 1).

 Na pracy nie należy umieszczać imienia i nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły do której uczęszcza. 

Adres, pod który należy przesłać prace konkursowe:

• z etapu szkolnego do etapu powiatowego: powiatowa stacja sanitarno - epidemiologiczna właściwa dla siedziby szkoły,

• z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 61-680 Poznań, Os. Przyjaźni 118.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba; do konkursu może być zgłoszona tylko praca autorstwa uczestnika, która nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie została wcześniej opublikowana.

Praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział 

w konkursie, nie może być obciążona prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem innej pracy. Pracą  konkursową nie może być praca, która była kiedykolwiek publikowana.

Praca powinna zostać wykonana przez ucznia samodzielnie. Nauczyciel, rodzice lub opiekunowie mogą jedynie służyć radą.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac, ich wykorzystania w całości lub w części, ich publicznej ekspozycji oraz do zmiany podziału nagród na etapie wojewódzkim.