Search

Plan pracy WDN

PLAN PRACY WDN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Cel główny: 

·        - wzrost efektywności pracy szkoły poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej.

Cele szczegółowe:

·       -  konstruktywne radzenie sobie z problemami edukacyjnymi,

·       -  koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,

·        - doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy,

·        - poznawanie i wdrażanie prawa oświatowego,

·       -  udział w różnych formach dokształcania,

·        - wymiana doświadczeń i pomysłów,

·        - wzrost kompetencji nauczycieli stażystów.

Przewidywane efekty:

·        - umiejętność wspólnego i racjonalnego rozwiązywania problemów,

·        - umiejętność wzajemnego komunikowania się,

·        - wzajemna akceptacja, tolerancja i szacunek,

·       -  umiejętność rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych,

·        - życzliwość i poprawność relacji: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel.

Zadanie

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin

Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.

- analiza potrzeb

- ankieta

 

Dyrektor

liderzy WDN

VIII/IX

Opracowanie i zapoznanie nauczycieli z planem prac WDN na rok szkolny 2013/2014.

- plan pracy WDN

liderzy WDN

IX

Prowadzenie kącika WDN           w pokoju nauczycielskim:

- informowanie nauczycieli na bieżąco o ofertach doskonalenia,

- prezentacja zdobytych przez nauczycieli umiejętności i wiedzy                   w ramach wspomagania.

-gromadzenie potrzebnych materiałów

 

- dokumentowanie procesu WDN

liderzy WDN

IX

 

cały rok szkolny

Podnoszenie kwalifikacji                                   i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

- udział w kursach, warsztatach, studiach, uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego

- samokształcenie

- wymiana doświadczeń              w zespołach

nauczyciele

cały rok szkolny

Szkoleniowe rady pedagogiczne.

Wewnętrzne:

- Działania na rzecz bezpieczeństwa

- Każdy jest wychowawcą (zapoznanie z ofertą strony kuratoryjnej)

- Instrukcja przeciwpożarowa

- Stosowanie prawa oświatowego w praktyce

- Organizacja i przebieg sprawdzianu klas VI

 Zewnętrzne:

- oferta zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa

Dyrekcja,

liderzy WDN

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

IX

 

 

IX-XI

XI, I

 

III

Działanie zespołów nauczycielskich.

- wybór podręczników

- rozwiązywanie problemów wychowawczych

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- omawianie spraw bieżących

 

liderzy zespołów, nauczyciele

cały rok szkolny

Pomoc osobom rozpoczynającym pracę.

- przydział opiekunów staży

- zajęcia otwarte

- lekcje koleżeńskie

Dyrekcja szkoły, opiekunowie stażu, nauczyciele

IX

cały rok szkolny

Uaktualnienie dokumentów szkolnych.

- WSO

- Statut

- programy wychowawcze

nauczyciele, pedagog

IX

Wzmacnianie wzajemnych relacji  w Radzie Pedagogicznej.

- szkolenia

- wyjazdy

- spotkania okolicznościowe

Dyrekcja szkoły, nauczyciele

cały rok szkolny

Pedagogizacja rodziców.

- ustalenie form i tematyki zgodnie z potrzebami

- przeprowadzenie pedagogizacji rodziców

- gazetki

- prezentacje

Pedagog, wychowawcy

IX

cały rok szkolny