Search

Plan pracy WDN

PLAN PRACY WDN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  W CHODZIEŻY                       

 

Cel główny: 

·       wzrost efektywności pracy szkoły poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej.

Cele szczegółowe:

·       konstruktywne radzenie sobie z problemami edukacyjnymi,

·       koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,

·       doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy,

·       poznawanie i wdrażanie prawa oświatowego,

·       udział w różnych formach dokształcania,

·       wymiana doświadczeń i pomysłów,

·       wzrost kompetencji nauczycieli stażystów.

Przewidywane efekty:

·       umiejętność wspólnego i racjonalnego rozwiązywania problemów,

·       umiejętność wzajemnego komunikowania się,

·       wzajemna akceptacja, tolerancja i szacunek,

·       umiejętność rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych,

·       życzliwość i poprawność relacji: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel.

 

 

Zadanie

Realizacja

Odpowiedzialni

Termin

Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.

- analiza potrzeb

 

Dyrekcja szkoły,

liderzy WDN

IX

Opracowanie planu pracy WDN.

- plan pracy WDN

Liderzy WDN

IX

Prowadzenie kącika WDN            w pokoju nauczycielskim:

- informowanie nauczycieli na bieżąco               o ofertach doskonalenia,

- prezentacja zdobytych przez nauczycieli umiejętności i wiedzy                   w ramach wspomagania.

-gromadzenie potrzebnych materiałów

- dokumentowanie procesu WDN

Liderzy WDN

cały rok szkolny

Podnoszenie kwalifikacji                                   i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

- udział w kursach, warsztatach, studiach, uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego

- samokształcenie

- wymiana doświadczeń              w zespołach

Nauczyciele

cały rok szkolny

Szkoleniowe rady pedagogiczne.

- oferta zgodna                           z kierunkami polityki oświatowej państwa             oraz potrzebami szkoły

Dyrekcja szkoły,

liderzy WDN

 

 

cały rok szkolny

 

Działanie zespołów nauczycielskich.

- wybór podręczników

- rozwiązywanie problemów wychowawczych                            i dydaktycznych

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- omawianie spraw bieżących

Liderzy zespołów, nauczyciele

cały rok szkolny

Pomoc osobom rozpoczynającym pracę.

- przydział opiekunów nauczycielom odbywającym staż

- zajęcia otwarte

- lekcje koleżeńskie

Dyrekcja szkoły, opiekunowie stażu, nauczyciele

cały rok szkolny

Uaktualnienie dokumentów szkolnych.

- Statut

- programy wychowawcze

Nauczyciele, pedagog

IX

Wzmacnianie wzajemnych relacji                     w Radzie Pedagogicznej.

- szkolenia

- wyjazdy

- spotkania okolicznościowe

Dyrekcja szkoły, nauczyciele

cały rok szkolny

Pedagogizacja rodziców.

- ustalenie form i tematyki zgodnie z potrzebami

- przeprowadzenie pedagogizacji rodziców

- gazetki

- prezentacje

Pedagog, wychowawcy

IX

cały rok szkolny

 

 

Sp. MB